niedziela, 26 kwietnia 2015
ul. Wolnosci 8 78-540 Kalisz Pomorski
AKTUALNOŚCI

Lokata SGB (Wiosna 2015)

Więcej >>
2015-04-22, admin

Zebrania grup członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim informuje, że zwołuje Zebrania Grup Członkowskich według ustalonego harmonogramu


Więcej >>
2015-04-09, admin

Bank Spółdzielczy to nie SKOK

Więcej >>
2015-04-03, ADMIN

Zmiany oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim od dnia 01.06.2015

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim wprowadza z dniem 01.06.2015 zmiany oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.


Więcej >>
2015-04-02, admin

Nowa „Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientów Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim"

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim wprowadza z dniem 01.06.2015 roku nową „Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientów Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim"


Więcej >>
2015-03-31, admin

Nowa oferta w Banku

Więcej >>
2015-02-16, admin

KONKURS: "Spróbuj czegoś nowego z VISA" - do zdobycia ponad 1000 nagród

Więcej >>
2015-03-05, admin

SGB Leasing w Banku Spółdzielczym Kalisz Pomorski

Więcej >>
2015-01-13, admin

Gwarancja de minimis w Banku Spóldzielczym

Więcej >>
2014-11-17, admin

KRAJOWY SYSTEM ZASTRZEGANIA KART

Więcej >>
2014-07-03, admin

W NASZEJ OFERCIE JUŻ JEST DOSTEPNA MOBILNA USŁUGA INTERNET BANKING

Więcej >>
2014-03-26, admin

WAŻNE – dla osób prowadzących działalność rolniczą

Więcej >>
2014-06-20, admin

Reklamacje

INFORMACJA

dla Klientów Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

 

Składanie reklamacji dotyczących funkcjonowania Banku Spółdzielczego

w Kaliszu Pomorskim

 

Jakie dokumenty należy złożyć

Reklamację ze wskazaniem, czy pismo stanowi wniosek czy skargę.

 

Skarga

 1. Przedmiotem skargi składnej przez klientów Banku mogą być w szczególności zastrzeżenia: dotyczące działalności Banku lub świadczonych przez Bank usług, naruszenie interesów klientów, zaniedbania, niezgodności z prawem lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez pracowników Banku lub Zarządu.
 2. Skargi należy kierować do Zarządu, przy czym skarga dotycząca działalności Zarządu, kierowana jest w dalszej kolejności do Rady Nadzorczej, celem jej rozpoznania.

 

Wniosek

 1. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy dotyczące ulepszenia organizacji pracy Banku, wzmocnienia przestrzegania prawa przez organy i pracowników Banku oraz sprawy mające na celu zapobieganie nadużyciom, ochronę własności i lepsze zaspokajanie potrzeb klientów Banku.
 2. Wnioski należy składać do Zarządu.

 

Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji

 1. Reklamacje wnoszone są:
 • za pośrednictwem poczty na adres: Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim ul. Wolności 8, 78-540 Kalisz Pomorski,
 • za pomocą poczty e-mail – sekretariat@bskaliszpom.pl
 • osobiście w Centrali lub każdej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta.
 1. Pracownik przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie reklamacji, odciskając pieczęć Banku i podając datę jej wpływu.
 2. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i kierowana jest na adres wskazany w reklamacji.
 3. Reklamacje nie zawierające imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania, chyba że treść reklamacji zawiera dane umożliwiające weryfikację zgłaszającego, a wynik rozpatrzenia danej reklamacji może służyć interesom Banku. W takiej sytuacji odpowiedź na reklamację kierowana jest na znany Bankowi adres zamieszkania lub adres korespondencyjny klienta.
 4. Jeżeli z treści reklamacji nie można należycie ustalić ich przedmiotu, Bank wzywa wnoszącego reklamację do złożenia, w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez niego wezwania, do złożenia wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

 

Terminy rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje składane w Banku winny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania, za wyjątkiem skarg na działalność Zarządu, które są rozpatrywane na najbliższym od daty ich zgłoszenia posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 2. Rozpatrzenie reklamacji wymagających postępowania wyjaśniającego niezbędnego do rozpatrzenia reklamacji może nastąpić w terminie dłuższym niż wskazany w ust. 1 jednak nie później niż w ciągu 90 dni.

 

Informacje dodatkowe

 1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. Konsument może zwrócić się o pomoc do Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 3. Klient może odwołać się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamacje do sądu powszechnego. 

 

 

2015-03-31, admin